Zadzwoń do nas teraz +48 14 682 22 90 kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl English Dansk Deutsch

Konkurs na „Dzień Babci i Dziadka” 2021

29.12.2020

Nawet małym gestem można sprawić, aby Babcia i Dziadek czuli się kochani!

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Dzień Babci i Dziadka to szczególny dzień, aby wyrazić im bliskość i wdzięczność za ich miłość i troskę.

Dla Rodziców to z kolei dobra okazja, aby z dzieckiem porozmawiać o szacunku do osób starszych, uczenia dziecka postawy wdzięczności wobec nich za każdy gest dobroci oraz umacniania więzi międzypokoleniowej.

Pomoże w tym udział w konkursie przygotowanym specjalnie z okazji tego święta.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i z klas od I – III.

Zasady konkursu:

 • Kliknij w wybraną formę kartki laurki, która zostanie przygotowana dla Babci/Dziadka. Pobierze kartkę a następnie przekaż dziecku do jak najpiękniejszego ozdobienia (lub samodzielnego wykonania – wersja 3 i 6)

 

 

 • Porozmawiaj z dzieckiem na temat szacunku do osób starszych oraz więzi jaka łączy wnuków z dziadkami.
 • Pomóż dziecku wykonać zadanie polegające na dokończeniu zdania: Dziękuję Babciu/Dziadku za to, że: ……
 • Zrób zdjęcie wykonanej pracy i prześlij na zdres sekretarz@stowarzyszeniedobroc.pl wraz z imieniem i nazwiskiem autora.
 • Zachęć dziecko do zaniesienia wykonanej pracy Babci/Dziadkowi i złożenia okolicznościowych życzeń.
 • Szczegóły konkursu w Regulaminie.

 

 

 

Regulamin konkursu

„Dzień Babci i Dziadka 2021 – moja kartka laurkowa dla Babci/Dziadka”

 

1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”
 2. Adres Organizatora: ul. Krakowska 15, 39-200 Dębica.
 3. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat Konkursu jest siostra Monika Duda SBDNP, tel. 510064932, e- mail: sekretarz@stowarzyszeniedobroc.pl.
 4. Organizacja Konkursu oraz nagrody są finansowane ze środków Stowarzyszenia oraz darowizn rzeczowych dla Stowarzyszenia.
 5. Konkurs realizowany jest pod nazwą: „Dzień Babci i Dziadka 2021” – moja kartka laurkowa dla Babci/Dziadka.
 6. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu całej Polski i z zagranicy! Zgłoszenia dokonuje Rodzic lub prawny Opiekun uczestnika Konkursu. Konkurs trwa od 1 do 19 stycznia 2021 r.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:

 1. wychowanie dzieci do poszanowania osób starszych;
 2. umacnianie więzi międzypokoleniowych;
 3. kształtowanie w dzieciach postawy wdzięczności za dobro otrzymywane od najbliższych, w tym babć i dziadków;
 4. umożliwienie najmłodszym zaprezentowania indywidualnych zdolności twórczych.
3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 1. Jedno dziecko może przedstawić maksymalnie 2 prace do Konkursu.
 2. Do Konkursu nie będą dopuszczone prace wykonane zespołowo – zakłada się, że zgłoszona praca ma tylko jednego autora.
 3. Po wykonaniu pracy przez uczestnika konkursu należy ją sfotografować, a następnie przesłać zdjęcie w formie załącznika na adres email: sekretarz@stowarzyszeniedobroc.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać – „Dzień Babci i Dziadka 2021”, a w treści – imię i nazwisko autora pracy.
 4. Termin nadsyłania zdjęć upływa 19 stycznia 2021 r. Zgłoszenia należy przesłać wyłącznie na wskazane adresy email.
 5. Przesyłając pracę na konkurs jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na udział w konkursie swoich podopiecznych, a co za tym idzie zgodę na publiczną prezentację pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora pracy na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (stronie Facebook) Organizatora oraz ewentualnie środkach masowego przekazu, celem promocji konkursu.
 6. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją i przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 7. zych.
4. WYMAGANIA TECHNICZNE PRAC KONKURSOWYCH
 1. W konkursie będą brały udział wyłącznie prace wykonane na przygotowanych formularzach (dostępnych w 6 wersjach), które należy pobrać ze strony stowarzyszeniedobroc.pl (dostępne są w artykule ogłaszającym konkurs).
 2. Przygotowanie pracy konkursowej polega na jak najpiękniejszym ozdobieniu zaproponowanego wzoru serca dla Babci/Dziadka lub wykonania go samodzielnie (wersja 3 i 6), ozdobieniu całej kartki oraz wykonaniu zadania polegającego na dokończeniu zdania: Dziękuję Babciu/Dziadku za to, że: ……. Prace nadesłane bez wykonania tego zadania nie będą brały udziału w konkursie.
5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
 1. Prace będą oceniane przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje Komisja.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 20 stycznia 2021 r.
 4. Z przeprowadzenia rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
 5. Decyzje Komisji, co do wyboru nagrodzonych prac są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Komisja wybierze najciekawsze prace, które zostaną opublikowane w dniu 21 stycznia 2020 roku.
 7. Wręczenie nagród nastąpi drogą korespondencyjną.
 8. Ponadto wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i na portalu społecznościowym Organizatora .
 9. Wszelka korespondencja dotycząca Konkursu prowadzona będzie z rodzicem lub opiekunem uczestnika.
6. WARUNKI OGÓLNE
 1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 2. Stowarzyszenie informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie http://stowarzyszeniedobroc.pl/rodo .
 3. Podanie danych osobowych w postaci adresu mailowego, imienia i nazwiska rodzica dziecka biorącego udział w konkursie oraz imienia i nazwiska dziecka, w przypadku otrzymania nagrody adresu korespondencyjnego jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie

 

7. NAGRODA
 1. Spośród wszystkich nadesłanych prac autorom trzech najlepiej ocenionych prac zostaną przyznane 3 nagrody główne w postaci rzeczowych upominków przeznaczonych zarówno dla dziecka i Babci/Dziadka. Do każdej z tych nagród zostanie dołączony BON UPOMINKOWY o wartości 50 zł. na zakupy w prowadzonym przez Stowarzyszenie internetowym „Sklepie „Dobroci”. 

  Ponad to wszystkie nadesłane prace wezmą udział w losowaniu 5 nagród pocieszenia!

  W przypadku nagrodzenia pracy adresata z zagranicy nagroda i forma jej przekazania zostanie ustalona indywidualnie.

8. PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) – w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony – autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej przez niego pracy, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci szerokiego dostępu (internet);
  • użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy;
  • publiczne wystawianie lub wyświetlenie;
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokonywanie opracowań pracy, w tym na dokonywanie obróbki komputerowej oraz wprowadzanie zmian i modyfikację pracy.
 3. Uczestnik konkursu zezwala na wykonywanie przez Stowarzyszenie zależnego prawa autorskiego do pracy, tj. rozporządzanie i korzystanie z opracowań z prac, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust.
 4. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora szczególnie do:
  • udostępniania zgłoszonej przez niego pracy zarówno anonimowo jak i imiennie;
  • decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej przez niego pracy.
9. KLAUZULA INFORMACYJNA
 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 15 z którym możesz się skontaktować pisząc na adres kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl
  • dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
  • dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
  • Pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym, którego spełnienie decyduje o możliwości udziału w konkursie.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych, uzasadniających to okoliczności.
 2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, na stronie internetowej Organizatora.

UWAGA! 

Wszystkich biorących udział w konkursie zapraszamy do dokonania symbolicznego upominku w postaci darowizny, celem przygotowania okolicznościowych paczek wsparcia dla osób starszych, które nie mają swoich wnuków lub zostali przez nich zapomniani… 

Niech przekazanie darowizny na tak piękny cel, będzie wyrazem naszej pamięci o wszystkich osobach starszych oraz wyrazem wdzięczności Pan Bogu, za dar naszych Babć i Dziadków.

Przelew internetowy

PayPal

dla wpłat PLN

dla wpłat EUR

dla wpłat USD

Tradycyjny przelew

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć’
Krakowska 15,
39 – 200 Dębica

Tytuł wpłaty:
Paczka dla Babci i Dziadka

Numer konta:
PEKAO S.A O/Dębica
88 1240 4807 1111 0000 5537 5847

Dane do przelewu z zagranicy:
IBAN: PL88 1240 4807 1111 0000 5537 5847
SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Pomagamy od 2004 r. Łączy nas wspólny cel. Inspirowani przykładem życia bł. Edmunda Bojanowskiego, ze szczerą dobrocią wychodzimy naprzeciw troskom i potrzebom dzieci, ubogich, starszych i chorych.

Kontakt

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć"

ul. Krakowska 15

39-200 Dębica

+48 14 682 22 90

kontakt
@stowarzyszeniedobroc.pl

88 1240 4807 1111 0000 5537 5847

Zapisz się do naszego newslettera!

Będziemy Cię informować o tym, jak rozprzestrzenia się Dobroć!

Zgoda

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności