Zadzwoń do nas teraz +48 14 682 22 90 kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl English Dansk Deutsch

STATUT STOWARZYSZENIA
IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO „DOBROĆ”

t.j. z dnia 8 maja 2020 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”  zwane w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „Stowarzyszenie Dobroć”, a dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego oraz pieczęci wg wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 2

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe według wskazań Edmunda Bojanowskiego, znanego społecznika, który swoją działalność ukierunkował na pomoc dzieciom i rodzinie oraz ubogim i chorym.

2. Stowarzyszenie w podejmowanych działaniach kieruje się chrześcijańską koncepcją człowieka jako istoty stworzonej przez Boga i powołanej do zbawienia.

§ 3

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej, a siedzibą władz miasto Dębica, w województwie podkarpackim.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

3. Stowarzyszenie może tworzyć struktury terenowe według zasad określonych w niniejszym Statucie.

4. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym celu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 4

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 § 5

Stowarzyszenie ma prawo używać oznak i pieczęci według wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6

1) pomoc społeczna w tym:

  • działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

2) działalność oświatowa, opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna;

3) działalność charytatywna i dobroczynna;

4) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

6) promocja i organizacja wolontariatu w tym kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań w duchu Edmunda Bojanowskiego;

7) organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na wszechstronny rozwój człowieka według metod Edmunda Bojanowskiego;

8) ochrona i promocja zdrowia w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym, podejmowana w celu zapobiegania patologii dzieci i młodzieży;

9) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

10) działanie na rzecz integracji społecznej oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej;

11) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

12) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) zakładanie i prowadzenie wszelkich ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2) współpracę z rodzinami w dziele katolickiego wychowania dzieci, w szczególności w trosce o kształtowanie odpowiedzialności w rodzinach;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form i metod pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zmierzających do wszechstronnego rozwoju ich osobowości w duchu katolickim oraz dla ich pełnej integracji społecznej;

4) propagowanie zasad wychowawczych i pedagogicznych Edmunda Bojanowskiego;

5) wspieranie osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy, szczególnie młodzieży i długotrwale bezrobotnych, współpracę z urzędami pracy;

6) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami oraz placówkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą;

7) wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej i charytatywnej, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP;

8) prowadzenie działalności wydawniczej oraz formacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej, w tym organizowanie warsztatów, kursów, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele;

9) inicjowanie działania kół terenowych Stowarzyszenia, noszących nazwę „Rodzina Edmunda Bojanowskiego” oraz koordynowanie ich działalności;

10) prowadzenie działalności gospodarczej w celu finansowego wsparcia realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

11) podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w § 10 ust. 1, akceptujące zasady i cele statutowe Stowarzyszenia, które swoim dotychczasowym zachowaniem lub działalnością publiczną dają gwarancję przestrzegania Statutu i realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
1) osoba małoletnia mająca ukończone 16 lat, posiadająca zgodę rodzica lub opiekuna,
2) osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się do cudzoziemców mających zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna o której mowa w ust. 2 i 3, poprzez złożenie Zarządowi deklaracji członkowskiej; Zarząd podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę. W tym samym trybie następuje wypowiedzenie członkostwa.

§ 10

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, uprawniona jednakże do dokonywania czynności prawnych, poprzez złożenie Zarządowi deklaracji członkowskiej; Zarząd podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę. W tym samym trybie następuje wypowiedzenie członkostwa.

Formę i rodzaj pomocy dla Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem na mocy pisemnego porozumienia.

§ 11

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

§ 12

1. Każdy członek Stowarzyszenia może:
1) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach Stowarzyszenia,
2) korzystać z wszelkich możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,
3) podejmować inicjatywy związane z działalnością Stowarzyszenia.
2. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
3. Członkowie wspierający i honorowi mogą korzystać z praw określonych w ust.1 pkt. 1), 2), 3).

§ 13

1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) realizowania celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) płacenia składek członkowskich.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku określonego w ust.1 pkt. 3.

§ 14

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku:
1) wypowiedzenia członkostwa na piśmie, skierowanego do Zarządu,
2) utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
3) utraty zdolności do czynności prawnych,
4) śmierci członka.
2. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia na drodze uchwały Walnego Zebrania następuje z powodu:
1) nieuzasadnionego braku udziału w życiu Stowarzyszenia, w tym niepłacenie składek w okresie dłuższym niż sześć miesięcy,
2) działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia określonymi w Statucie,
3) działań na szkodę Stowarzyszenia.

§ 15

1. Od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich zainteresowanym przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania.
2. Uchwały Walnego Zebrania są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Zainteresowany może jednakże złożyć Zarządowi wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy; do uchwały Zarządu w tej sprawie stosuje się postanowienia ust. 1.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia Statutu nie przewidują innych warunków podejmowania uchwał.

§ 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
2. Walne Zebranie stanowią wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie wspierający i honorowi na zasadach określonych w niniejszym Statucie
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd raz w roku.
5. Zawiadomienie o miejscu i terminie zwołania Walnego Zebrania oraz projekt porządku obrad doręcza się członkom Stowarzyszenia listami poleconymi lub bezpośrednio za pokwitowaniem, co najmniej na dwa tygodnie przed tym terminem.

§ 18

1. Walne Zebranie nadzwyczajne może być zwołane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz na żądanie 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie nadzwyczajne powinno odbyć się w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia decyzji lub ogłoszenia żądania.
3. Walne Zebranie nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określenie programu działania i szczegółowych sposobów realizacji celów Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalenie Statutu oraz jego zmiany,
4) wybór Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu w liczbie od 3 do 7 osób oraz Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej, a także odwoływanie tych osób ze składu władz Stowarzyszenia,
5) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
8) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
9) określanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych.

§ 20

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, określonym w zawiadomieniu o miejscu i terminie jego zwołania.

§ 21

1. Uchwały w sprawie zmian w Statucie i likwidacji Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym.
3. Wybory Prezesa Zarządu przeprowadza się w odrębnym głosowaniu.

§ 22

1. W Walnym Zebraniu uczestniczy na prawach członka zwyczajnego upoważniony przedstawiciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Dębicy.
2. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni członkowie wspierający i honorowi oraz inne osoby zaproszone.

§ 23

1. Zarząd Stowarzyszenia, zwany w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu „Zarządem”, kieruje pracą Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą Prezes Zarządu oraz wybrani na pierwszym posiedzeniu Zarządu spośród osób wybranych przez Walne Zebranie: Wiceprezes Zarządu, Sekretarz, Skarbnik oraz zwykli członkowie Zarządu.
3. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. W wypadku podjęcia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej Zarząd spośród swoich członków wybiera osobę będącą kierownikiem tej działalności jako koordynator Stowarzyszenia.
5. W pracach Zarządu uczestniczy z prawem głosu Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej lub jej upoważniony przedstawiciel.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości innych władz Stowarzyszenia, w szczególności zaś:
1) zwołanie Walnego Zebrania,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z prowadzenia działalności,
4) kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
6) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania kół terenowych Stowarzyszenia,
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
8) ustalanie wysokości „wpisowego” i składek członkowskich.

§ 25

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch  członków Zarządu łącznie.

2. Uchwały Zarządu wymaga, z zastrzeżeniem 34 ust. 3:

1) Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

2) Nabycie, zbycie lub obciążenie środka trwałego,

3) Czynność prawna która może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 5000 zł.

§ 26

1. Jeżeli Prezes Zarządu lub inny jego członek prowadzi działania wbrew postanowieniom Statutu lub uchwałom władz Stowarzyszenia, Zarząd może zawiesić go w czynnościach do czasu najbliższego Walnego Zebrania, które zobowiązany jest zwołać najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty powzięcia uchwały o zawieszeniu. Uchwała o zawieszeniu Prezesa zapada bezwzględną większością głosów.
2. W wypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu, Zarząd obowiązany jest dokonać upoważnienia Wiceprezesa Zarządu, o którym mowa w § 25 ust. 1; w miarę potrzeby można dokonać nowych wyborów Wiceprezesa Zarządu.

§ 27

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sekretarz oraz członek; wyboru Sekretarza dokonuje się na jej pierwszym posiedzeniu spośród osób wybranych przez Walne Zebranie.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
2. Członek Komisji nie może być jednocześnie członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkiem Komisji może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
2) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia,
3) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu i stawianie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Rozdział V
Struktura Stowarzyszenia

§ 30

1. W celu realizacji w Stowarzyszeniu celów statutowych można powoływać koła terenowe Stowarzyszenia.
2. Koła terenowe powoływane są na wniosek osób akceptujących cele statutowe Stowarzyszenia i działają w ramach jego struktury wewnętrznej; nie są oddziałami Stowarzyszenia w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa lecz mają charakter formacyjny.
Koła terenowe tworzone i znoszone są uchwałami Zarządu i działają na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.
3. Do powstania koła terenowego wymagana jest liczba co najmniej 10 osób zamieszkałych na terenie działania koła; w grupie założycieli koła terenowego powinna uczestniczyć przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.
3. Koło terenowe używa nazwy „Rodzina Edmunda Bojanowskiego”.

§ 31

Koło terenowe nie posiada osobowości prawnej i nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§ 32

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

1) Opłaty wpisowe i składki członkowskie;

2) Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;

3) Dotacje, subwencje, udziały;

4) Wpływy uzyskane z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej Stowarzyszenia;

5) Dochody uzyskane z działalności gospodarczej;

6) Nawiązki sądowe;

7) Środki z funduszy krajowych i wspólnotowych.

§ 33

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w sferach zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

1) Organizowania pomocy osobom chorym, starszym, samotnym w domu dziennego pobytu.

2) Organizowania letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

3. W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie może prowadzić sprzedaż przedmiotów darowizn.

4. Podjęcie działalności odpłatnej w danym zakresie wymaga uprzedniej uchwały Zarządu.

§ 34

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach; Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia lub na rozwój działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i korzystać z pracy wolontariuszy oraz współpracować z osobami prawnymi i fizycznymi w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia na podstawie odrębnie zawartych umów.

3. Podjęcie działalności gospodarczej w danym zakresie wymaga uprzedniej uchwały Zarządu, szczegółowo określającej jej zakres.

4. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być prowadzona zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

1) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

2) Sprzedaż detaliczna żywności i napojów prowadzona na straganach i targowiskach;

3) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

4) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

5) Wydawanie książek;

6) Pozostała działalność wydawnicza;

7) Artystyczna i literacka działalność twórcza;

8) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

9) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

10) Produkcja gier i zabawek.

§ 35

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 36

1. Wysokość wpisowego oraz składek miesięcznych określa uchwała Zarządu.
2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd może zwolnić członka z obowiązku wniesienia wpisowego lub uiszczania składki członkowskiej przez czas oznaczony, podejmując w tym celu stosowną uchwałę.

Rozdział VII
Likwidacja Stowarzyszenia

§ 37

Likwidacja Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków, w wypadku:
1) zmniejszenia się liczby członków Stowarzyszenia poniżej 15 osób,
2) gdy tak postanowi Walne Zebranie.

§ 38

1. W wypadku likwidacji Stowarzyszenia likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pozostały po przeprowadzeniu likwidacji przeznacza się na rzecz działalności oświatowej i opiekuńczo -wychowawczej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Dębicy lub innej jednostce organizacyjnej tego Zgromadzenia, prowadzącej działalność zbieżną z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§ 39

W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego statutu decyzje podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz inne przepisy mające zastosowanie.

Pomagamy od 2004 r. Łączy nas wspólny cel. Inspirowani przykładem życia bł. Edmunda Bojanowskiego, ze szczerą dobrocią wychodzimy naprzeciw troskom i potrzebom dzieci, ubogich, starszych i chorych.

Kontakt

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć"

ul. Krakowska 15

39-200 Dębica

+48 14 682 22 90

kontakt
@stowarzyszeniedobroc.pl

88 1240 4807 1111 0000 5537 5847

Zapisz się do naszego newslettera!

Będziemy Cię informować o tym, jak rozprzestrzenia się Dobroć!

Zgoda

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności