Zadzwoń do nas teraz +48 14 682 22 90 kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl English Dansk Deutsch

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/22 

Zarządu Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego “Dobroć” 

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu  rekrutacji i udziału w projekcie “Dom lekarstwo na codzienną samotność – rozszerzenie i kontynuacja”

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU 

W PROJEKCIE: „Dom lekarstwo na codzienną samotność – rozszerzenie i kontynuacja”

Realizowanym w Dzienny Domu Pomocy 
„Dom Symeona i Anny” w Dębicy

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator Projektu- 

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, 

39-200 Dębica, ul. Krakowska 15

Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Dom lekarstwo na codzienną samotność – rozszerzenie i kontynuacja”, dotyczącym wsparcia osób niesamodzielnych w Dziennym Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny” w Dębicy.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPK.08.03.00-18-0034/22-00, Podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”.

§ 1.

SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE 

1 . Biuro Projektu – miejsce/pomieszczenie zapewniające Uczestnikom Projektu i osobom zainteresowanym uczestnictwem w Projekcie, możliwość osobistego kontaktu z Zespołem Projektu oraz uzyskania pełnych informacji o Projekcie, w szczególności o zasadach rekrutacji i formach wsparcia oferowanych uczestnikom (informacja o godzinach otwarcia oraz aktualnym adresie Biura Projektu dostępna jest na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Organizatora). Biuro projektu znajduje się w budynku przy ul. Krakowskiej 15, 39-200 Dębica.

2. Dzienny Dom Pomocy (DDP) – Dzienny Dom Pomocy „Dom Symeona i Anny”.

3. Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie, a tym samym o objęcie wsparciem w postaci usług świadczonych w Dziennym Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny”, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

4. Komisja rekrutacyjna – komisja w składzie: 

1) Prezes Stowarzyszenia
2) Sekretarz Stowarzyszenia
3) Koordynator Projektu

5. Opiekun faktyczny (nieformalnym) – oznacza osobę pełnoletnią opiekującą się osobą niesamodzielną, niebędącą opiekunem zawodowym i niepobierającą wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członka rodziny;

6. Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

7. Osoba której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego 

Zgodnie z kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – jest to osoba, której dochód w chwili przystąpienia do rekrutacji (wg kryterium dochodowego obowiązującego w 2020 r.) nie przekracza 1 164,00 zł /m-c;
  • w przypadku osoby pozostającej w rodzinie – to osoba, której dochód w chwili przystąpienia do rekrutacji (wg kryterium dochodowego obowiązującego w 2020 r.) nie przekracza 900,00 zł/m-c;

8. Osoba samotna – oznacza osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych.

9. Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności – osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

10. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

11. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej rodzajów niepełnosprawności.

12. Projekt – projekt pn. „Dom lekarstwo na codzienną samotność – rozszerzenie i kontynuacja”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

13. POPŻ – oznacza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.

14. RODO – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1).

15. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 15.

16. Strona Internetowa- strona internetowa zamieszczona pod adresem www.stowarzyszeniedobroc.pl/dom-symeona/

17. Uczestnik Projektu/Uczestniczka Projektu (UP) osoba zakwalifikowana do Projektu, objęta wsparciem w postaci usług świadczonych w Dziennym Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny”, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, która podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.

18. Wielokrotne wykluczenie – rozumiane, jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. m.in. ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku powyżej 60 roku życia z terenu Dębicy (gminy miejskiej i gminy wiejskiej), poprzez utworzenie 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej w Dziennym Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny”. 

2. Projekt jest realizowany w województwie podkarpackim, na terenie gminy miejskiej Dębica oraz na terenie gminy wiejskiej Dębica, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

3. W ramach Projektu zaplanowano funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy. Zgodnie z założeniami rozpoczęcie działalności DDP nastąpi w dniu 01.01.2023 r. a zakończenie w dniu 31.12.2023 roku. 

4. Informacje na temat Projektu, naboru i realizacji form wsparcia zamieszczane są na stronie internetowej www.stowarzyszeniedobroc.pl/dom-symeona/.

5. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne dla osób z dochodem nieprzekraczającym 150 % właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie).

6. Projekt przewiduje częściową odpłatność w wysokości 230 zł/m-c, za świadczenie usług w ramach Projektu dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 3.

ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek Projektu będzie prowadzona w dniach od 1. XI – 31.XII. 2022 jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy z instytucją pośredniczącą.

2. W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent będzie prowadził dodatkowy nabór ze zwiększonym dostępem kobiet i mężczyzn, m.in. poprzez poszerzenie działań informacyjno – promocyjnych.

3. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

4. Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie powinna złożyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1) – 5) muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata/Kandydatki.

6. Formularze zgłoszeniowe są rejestrowane według kolejności składania.

7. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata/Kandydatki do uczestnictwa w Projekcie/objęcia usługami świadczonymi w DDP.

8. Beneficjent zakłada, że w Projekcie będzie uczestniczyło jednocześnie 22 osoby – zgodnie z zaplanowaną liczba miejsc w DDP. W przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników Projektu z udziału w Projekcie, na jego miejsce zostanie przyjęty kolejny kandydat z listy rezerwowej.

9. O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni do 2 dni roboczych od zamknięcia naboru. Powiadomienie nastąpi  w formie pisemnej. 

§ 4.

ETAPY REKRUTACJI

1. ETAP I – weryfikacja spełniania warunków uczestnictwa w projekci

W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokona oceny spełniania warunków uczestnictwa w projekcie. Warunki te powinien spełniać łącznie każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu. Kandydaci, którzy nie spełniają w/w warunków zostaną odrzuceni. 

Warunki te są następujące:

 1. Uczestnik/Uczestniczka mieszka na terenie Gminy Miasta Dębica (gmina miejska) lub Gminy Dębica (gmina wiejska), województwo podkarpackie; 
 2. W dniu przystąpienia do projektu Uczestnik/Uczestniczka ma ukończone co najmniej 60 lat;
 3. Uczestnik/Uczestniczka posiada status osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Weryfikacja w/w warunków nastąpi w oparciu oświadczenie Kandydata zawarte w formularzu rekrutacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Dodatkowo:

– w celu potwierdzenia warunku 1. Kandydat winien złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2a do niniejszego regulaminu.

– w celu potwierdzenia warunku 2.  tj. wieku Kandydata, Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu tożsamości Kandydata (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.) 

– w celu potwierdzenia warunku 3. Kandydat winien złożyć zaświadczenie/oświadczenie lekarskie w sprawie niesamodzielności potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2b do niniejszego regulaminu.

Kandydat ci, którzy spełniają w/w warunki, zostaną poddani ocenie w zakresie spełniania kryteriów premiujących.

2. ETAP II – weryfikacja kryteriów premiujących

Komisja dokona oceny spełniania kryteriów premiujących i podliczenia punktów wg następujących zasad:

a) Kryterium premiujące nr 1 – Kandydat jest osobą, którego dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) określonego w ustawie z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;

Weryfikacja kryterium: na podstawie oświadczenia kandydata o dochodzie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu

Liczba punktów za spełnienie kryterium: 12 pkt

b) Kryterium premiujące nr 2 – Kandydat jest osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia;

Weryfikacja kryterium: na podstawie oświadczenia kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu

Liczba punktów za spełnienie kryterium: 10 pkt

c) Kryterium premiujące nr 3 – Kandydat jest osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

Weryfikacja kryterium: na podstawie oświadczenia Kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu oraz orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności 

Liczba punktów za spełnienie kryterium: 

 • 8 pkt – znaczny stopień niepełnosprawności;
 • 6 pkt – umiarkowany stopień niepełnosprawności.

d) Kryterium premiujące nr 4 – Kandydat jest osobą z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub osobą z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobą z niepełnosprawnością intelektualną i/lub osobą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

Weryfikacja kryterium: na podstawie oświadczenia Kandydata którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu oraz orzeczenia o niepełnosprawności oraz/lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzające zaburzenie;

Liczba punktów za spełnienie kryterium: 8 pkt

e) Kryterium premiujące nr 5 – Kandydat jest osobą korzystającą z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tej osoby lub jej rodziny nie powiela działań, których dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ;

Weryfikacja: na podstawie oświadczenia Kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu oraz zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Liczba punktów za spełnienie kryterium: 6 pkt

f) Kryterium premiujące nr 6 Kandydat jest osobą samotną.

Weryfikacja: na podstawie oświadczenia kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu

Liczba punktów za spełnienie kryterium: 6 pkt.

3. ETAP III – utworzenie listy rankingowej 

Do uczestnictwa w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku osób posiadających taką samą liczbę punktów, o zakwalifikowania do projektu decydować będzie data złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych. 

W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz lista osób rezerwowych, które spełniają kryteria formalne, lecz nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać zaproszone do udziału w Projekcie w trakcie jego trwania, na wypadek rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie.

§ 5.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest w szczególności do:

1. Podpisania następujących dokumentów: 

 • Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 9), 
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie wizerunku (załącznik nr 10).

2. Podpisania „Umowy uczestnictwa w projekcie” (załącznik nr 11).

3. Aktywnego uczestnictwa w trakcie pobytu w DDP (we wszystkich zaplanowanych dla niego formach wsparcia realizowanych w ramach projektu).

4. Potwierdzania uczestnictwa na listach obecności.

5. Usprawiedliwiania każdej nieobecności w następujący sposób:

 • W przypadku jednodniowej nieobecności – zgłaszanie każdorazowo kierownikowi DDP lub innemu wyznaczonemu pracownikowi, telefonicznie lub za pomocą wiadomości elektronicznej (e-mail) z podaniem przyczyny nieobecności, najpóźniej w dniu nieobecności. 
 • W przypadku nieobecności dłuższej niż jednodniowa – zgłaszanie kierownikowi DDP lub innemu wyznaczonemu pracownikowi, telefonicznie lub za pomocą wiadomości elektronicznej (e-mail), planowanego czasu trwania nieobecności. 
 • W przypadku choroby/pobytu w szpitalu/nagłych sytuacji losowych – niezwłoczne poinformowanie osobiste/telefoniczne kierownika DDP lub innego wyznaczonego pracownika nie później niż do 3 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia oraz przedłożenia stosownego zaświadczania lekarskiego lub pisemnego oświadczania z podaniem przyczyny nieobecności u kierownika DDP lub innego wyznaczonego pracownika.

6. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych.

7. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie.

§ 6.

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie każdy Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji z podaniem powodu rezygnacji.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję, co do rozstrzygnięć podejmuje Prezes Stowarzyszenia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu.

4. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie wraz z załącznikami jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.stowarzyszeniedobroc.pl/

PODSUMOWANIE LISTY ZAŁĄCZNIKÓW REKRUTACYJNYCH

Lp.Nazwa załącznikaUwagi
ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE NA ETAPIE REKRUTACJI
1

Formularz rekrutacyjny składany na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji oraz:

·         Oświadczenie o miejscu zamieszkania, którego wzór stanowi załącznik nr 2a do Regulaminu.

·         Zaświadczenie lekarskie, którego wzór stanowi załącznik nr 2b do Regulaminu.

·         Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu tożsamości Kandydata (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.)

Załącznik obowiązkowy – zawiera warunki udziału w projekcie, których niespełnienie spowoduje odrzucenie kandydata
2Oświadczenie Kandydata/ Kandydatki o dochodzie składane na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu RekrutacjiJeśli dotyczy – decyduje o przyznaniu dodatkowych punktów za kryterium premiujące nr  1
3Oświadczenie Kandydata/ Kandydatki doświadczającego wielokrotnego wykluczenia, składany na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu RekrutacjiJeśli dotyczy – decyduje o przyznaniu dodatkowych punktów za kryterium premiujące nr  2
4

Oświadczenie Kandydata/ Kandydatki o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji oraz:

·         orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności

Jeśli dotyczy – decyduje o przyznaniu dodatkowych punktów za kryterium premiujące nr  3
5

Oświadczenie Kandydata/ Kandydatki z niepełnosprawnością sprzężoną lub/i osobą z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobą z niepełnosprawnością intelektualną lub/i osobą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji, oraz:

·         orzeczenie lekarskie o niepełnosprawnościach i/lub

·         zaświadczenie lekarskie potwierdzające zaburzenie psychiczne

Jeśli dotyczy – decyduje o przyznaniu dodatkowych punktów za kryterium premiujące nr 4
6

Oświadczenie kandydata/ kandydatki  korzystającego z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu Rekrutacji, oraz:

·         zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu pomocy w ramach Programu Operacyjnego

Jeśli dotyczy – decyduje o przyznaniu dodatkowych punktów za kryterium premiujące nr  5
7Oświadczenie kandydata, który jest osobą samotną na wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu RekrutacjiJeśli dotyczy – decyduje o przyznaniu dodatkowych punktów za kryterium premiujące nr  6
DOKUMENTY WYMAGANE PO ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO PROJKETU
8Oświadczenia Uczestnika / Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu RekrutacjiObowiązkowy przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie
9Oświadczenia Uczestnika / Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku na wzorze stanowiącym załącznik nr 10 do Regulaminu RekrutacjiObowiązkowy przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie
10Umowa uczestnictwa – wzór stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu RekrutacjiObowiązkowy

 

Załączniki

Formularz Rekrutacji do projektu

Wersja WORD
Wersja PDF

Wzory oświadczeń

Wersja WORD
Wersja PDF

Projekt „Dom – lekarstwo na codzienną samotność – rozszerzenie i kontynuacja” dofinansowany w ramach konkursu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Pomagamy od 2004 r. Łączy nas wspólny cel. Inspirowani przykładem życia bł. Edmunda Bojanowskiego, ze szczerą dobrocią wychodzimy naprzeciw troskom i potrzebom dzieci, ubogich, starszych i chorych.

Kontakt

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” ul. Krakowska 15 39-200 Dębica

+48 14 682 22 90

kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl

88 1240 4807 1111 0000 5537 5847