Zadzwoń do nas teraz +48 14 682 22 90 kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl English Dansk Deutsch

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/20 

Zarządu Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego “Dobroć” 

z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu  rekrutacji i udziału w projekcie “Dom lekarstwo na codzienną samotność”

Wersja PDF 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU 

W PROJEKCIE: „Dom lekarstwo na codzienną samotność”

Realizowanym w Dzienny Domu Pomocy 
„Dom Symeona i Anny” w Dębicy

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator Projektu- 

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, 

39-200 Dębica, ul. Krakowska 15

Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Dom lekarstwo na codzienną samotność”, dotyczącym wsparcia osób niesamodzielnych w Dziennym Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny” w Dębicy.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPK.08.03.00-18-0050/19-00, Podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”.

§ 1.

SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE 

1 . Biuro Projektu – miejsce/pomieszczenie zapewniające Uczestnikom Projektu i osobom zainteresowanym uczestnictwem w Projekcie, możliwość osobistego kontaktu z Zespołem Projektu oraz uzyskania pełnych informacji o Projekcie, w szczególności o zasadach rekrutacji i formach wsparcia oferowanych uczestnikom (informacja o godzinach otwarcia oraz aktualnym adresie Biura Projektu dostępna jest na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Organizatora). Biuro projektu znajduje się w budynku przy ul. Krakowskiej 15, 39-200 Dębica.

2. Dzienny Dom Pomocy (DDP) – Dzienny Dom Pomocy „Dom Symeona i Anny”.

3. Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie, a tym samym o objęcie wsparciem w postaci usług świadczonych w Dziennym Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny”, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

4. Komisja rekrutacyjna – komisja w składzie: 

1) Prezes Stowarzyszenia
2) Sekretarz Stowarzyszenia
3) Koordynator Projektu

5. Opiekun faktyczny (nieformalnym) – oznacza osobę pełnoletnią opiekującą się osobą niesamodzielną, niebędącą opiekunem zawodowym i niepobierającą wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członka rodziny;

6. Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

7. Osoba której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego 

Zgodnie z kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – jest to osoba, której dochód w chwili przystąpienia do rekrutacji (wg kryterium dochodowego obowiązującego w 2020 r.) nie przekracza 1 051,50 zł /m-c;
  • w przypadku osoby pozostającej w rodzinie – to osoba, której dochód w chwili przystąpienia do rekrutacji (wg kryterium dochodowego obowiązującego w 2020 r.) nie przekracza 792,00 zł/m-c;

8. Osoba samotna – oznacza osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych.

9. Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności – osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

10. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

11. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej rodzajów niepełnosprawności.

12. Projekt – projekt pn. „Dom lekarstwo na codzienną samotność”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

13. POPŻ – oznacza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.

14. RODO – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1).

15. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 15.

16. Strona Internetowa- strona internetowa zamieszczona pod adresem www.stowarzyszeniedobroc.pl/dom-symeona/

17. Uczestnik Projektu/Uczestniczka Projektu (UP) osoba zakwalifikowana do Projektu, objęta wsparciem w postaci usług świadczonych w Dziennym Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny”, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, która podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.

18. Wielokrotne wykluczenie – rozumiane, jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. m.in. ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku powyżej 60 roku życia z terenu Dębicy (gminy miejskiej i gminy wiejskiej), poprzez utworzenie 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej w Dziennym Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny”. 

2. Projekt jest realizowany w województwie podkarpackim, na terenie gminy miejskiej Dębica oraz na terenie gminy wiejskiej Dębica, w okresie od 01.05.2020 r. do 31.12.2022 r.

3. W ramach Projektu zaplanowano funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy. Zgodnie z założeniami rozpoczęcie działalności DDP nastąpi w dniu 01.09.2020 r. a zakończenie w dniu 31.12.2022 roku. 

4. Informacje na temat Projektu, naboru i realizacji form wsparcia zamieszczane są na stronie internetowej www.stowarzyszeniedobroc.pl/dom-symeona/.

5. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne dla osób z dochodem nieprzekraczającym 150 % właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie).

6. Projekt przewiduje częściową odpłatność w wysokości 180 zł/m-c, za świadczenie usług w ramach Projektu dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 3.

ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek Projektu będzie prowadzona w dniach od 10 czerwca 2020 do 10 sierpnia 2020 r.

2. W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent będzie prowadził dodatkowy nabór ze zwiększonym dostępem kobiet i mężczyzn, m.in. poprzez poszerzenie działań informacyjno – promocyjnych.

3. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

4. Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie powinna złożyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1) – 5) muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata/Kandydatki.

6. Formularze zgłoszeniowe są rejestrowane według kolejności składania.

7. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata/Kandydatki do uczestnictwa w Projekcie/objęcia usługami świadczonymi w DDP.

8. Beneficjent zakłada, że w Projekcie będzie uczestniczyło jednocześnie 20 osób – zgodnie z zaplanowaną liczba miejsc w DDP. W przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników Projektu z udziału w Projekcie, na jego miejsce zostanie przyjęty kolejny kandydat z listy rezerwowej.

9. O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni do 5 dni roboczych od zamknięcia naboru. Powiadomienie nastąpi  w formie pisemnej. 

§ 4.

ETAPY REKRUTACJI

1. ETAP I – weryfikacja spełniania warunków uczestnictwa w projekci

W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokona oceny spełniania warunków uczestnictwa w projekcie. Warunki te powinien spełniać łącznie każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu. Kandydaci, którzy nie spełniają w/w warunków zostaną odrzuceni. 

Warunki te są następujące:

 1. Uczestnik/Uczestniczka mieszka na terenie Gminy Miasta Dębica (gmina miejska) lub Gminy Dębica (gmina wiejska), województwo podkarpackie; 
 2. W dniu przystąpienia do projektu Uczestnik/Uczestniczka ma ukończone co najmniej 60 lat;
 3. Uczestnik/Uczestniczka posiada status osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Weryfikacja w/w warunków nastąpi w oparciu oświadczenie Kandydata zawarte w formularzu rekrutacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Dodatkowo:

– w celu potwierdzenia warunku 1. Kandydat winien złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2a do niniejszego regulaminu.

– w celu potwierdzenia warunku 2.  tj. wieku Kandydata, Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu tożsamości Kandydata (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.) 

– w celu potwierdzenia warunku 3. Kandydat winien złożyć zaświadczenie/oświadczenie lekarskie w sprawie niesamodzielności potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2b do niniejszego regulaminu.

Kandydat ci, którzy spełniają w/w warunki, zostaną poddani ocenie w zakresie spełniania kryteriów premiujących.

2. ETAP II – weryfikacja kryteriów premiujących

Komisja dokona oceny spełniania kryteriów premiujących i podliczenia punktów wg następujących zasad:

a) Kryterium premiujące nr 1 – Kandydat jest osobą, którego dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) określonego w ustawie z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;

Weryfikacja kryterium: na podstawie oświadczenia kandydata o dochodzie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu

Liczba punktów za spełnienie kryterium: 12 pkt

b) Kryterium premiujące nr 2 – Kandydat jest osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia;

Weryfikacja kryterium: na podstawie oświadczenia kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu

Liczba punktów za spełnienie kryterium: 10 pkt

c) Kryterium premiujące nr 3 – Kandydat jest osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

Weryfikacja kryterium: na podstawie oświadczenia Kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu oraz orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności 

Liczba punktów za spełnienie kryterium: 

 • 8 pkt – znaczny stopień niepełnosprawności;
 • 6 pkt – umiarkowany stopień niepełnosprawności.

d) Kryterium premiujące nr 4 – Kandydat jest osobą z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub osobą z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobą z niepełnosprawnością intelektualną i/lub osobą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

Weryfikacja kryterium: na podstawie oświadczenia Kandydata którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu oraz orzeczenia o niepełnosprawności oraz/lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzające zaburzenie;

Liczba punktów za spełnienie kryterium: 8 pkt

e) Kryterium premiujące nr 5 – Kandydat jest osobą korzystającą z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tej osoby lub jej rodziny nie powiela działań, których dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ;

Weryfikacja: na podstawie oświadczenia Kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu oraz zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Liczba punktów za spełnienie kryterium: 6 pkt

f) Kryterium premiujące nr 6 Kandydat jest osobą samotną.

Weryfikacja: na podstawie oświadczenia kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu

Liczba punktów za spełnienie kryterium: 6 pkt.

3. ETAP III – utworzenie listy rankingowej 

Do uczestnictwa w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku osób posiadających taką samą liczbę punktów, o zakwalifikowania do projektu decydować będzie data złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych. 

W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz lista osób rezerwowych, które spełniają kryteria formalne, lecz nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać zaproszone do udziału w Projekcie w trakcie jego trwania, na wypadek rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie.

§ 5.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest w szczególności do:

1. Podpisania następujących dokumentów: 

 • Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 9), 
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie wizerunku (załącznik nr 10).

2. Podpisania „Umowy uczestnictwa w projekcie” (załącznik nr 11).

3. Aktywnego uczestnictwa w trakcie pobytu w DDP (we wszystkich zaplanowanych dla niego formach wsparcia realizowanych w ramach projektu).

4. Potwierdzania uczestnictwa na listach obecności.

5. Usprawiedliwiania każdej nieobecności w następujący sposób:

 • W przypadku jednodniowej nieobecności – zgłaszanie każdorazowo kierownikowi DDP lub innemu wyznaczonemu pracownikowi, telefonicznie lub za pomocą wiadomości elektronicznej (e-mail) z podaniem przyczyny nieobecności, najpóźniej w dniu nieobecności. 
 • W przypadku nieobecności dłuższej niż jednodniowa – zgłaszanie kierownikowi DDP lub innemu wyznaczonemu pracownikowi, telefonicznie lub za pomocą wiadomości elektronicznej (e-mail), planowanego czasu trwania nieobecności. 
 • W przypadku choroby/pobytu w szpitalu/nagłych sytuacji losowych – niezwłoczne poinformowanie osobiste/telefoniczne kierownika DDP lub innego wyznaczonego pracownika nie później niż do 3 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia oraz przedłożenia stosownego zaświadczania lekarskiego lub pisemnego oświadczania z podaniem przyczyny nieobecności u kierownika DDP lub innego wyznaczonego pracownika.

6. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych.

7. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie.

§ 6.

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie każdy Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji z podaniem powodu rezygnacji.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję, co do rozstrzygnięć podejmuje Prezes Stowarzyszenia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2020 r. i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu.

4. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie wraz z załącznikami jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.stowarzyszeniedobroc.pl/

PODSUMOWANIE LISTY ZAŁĄCZNIKÓW REKRUTACYJNYCH

Lp. Nazwa załącznika Uwagi
ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE NA ETAPIE REKRUTACJI
1

Formularz rekrutacyjny składany na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji oraz:

·         Oświadczenie o miejscu zamieszkania, którego wzór stanowi załącznik nr 2a do Regulaminu.

·         Zaświadczenie lekarskie, którego wzór stanowi załącznik nr 2b do Regulaminu.

·         Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu tożsamości Kandydata (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.)

Załącznik obowiązkowy – zawiera warunki udziału w projekcie, których niespełnienie spowoduje odrzucenie kandydata
2 Oświadczenie Kandydata/ Kandydatki o dochodzie składane na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Jeśli dotyczy – decyduje o przyznaniu dodatkowych punktów za kryterium premiujące nr  1
3 Oświadczenie Kandydata/ Kandydatki doświadczającego wielokrotnego wykluczenia, składany na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji Jeśli dotyczy – decyduje o przyznaniu dodatkowych punktów za kryterium premiujące nr  2
4

Oświadczenie Kandydata/ Kandydatki o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji oraz:

·         orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności

Jeśli dotyczy – decyduje o przyznaniu dodatkowych punktów za kryterium premiujące nr  3
5

Oświadczenie Kandydata/ Kandydatki z niepełnosprawnością sprzężoną lub/i osobą z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobą z niepełnosprawnością intelektualną lub/i osobą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji, oraz:

·         orzeczenie lekarskie o niepełnosprawnościach i/lub

·         zaświadczenie lekarskie potwierdzające zaburzenie psychiczne

Jeśli dotyczy – decyduje o przyznaniu dodatkowych punktów za kryterium premiujące nr 4
6

Oświadczenie kandydata/ kandydatki  korzystającego z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu Rekrutacji, oraz:

·         zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu pomocy w ramach Programu Operacyjnego

Jeśli dotyczy – decyduje o przyznaniu dodatkowych punktów za kryterium premiujące nr  5
7 Oświadczenie kandydata, który jest osobą samotną na wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Rekrutacji Jeśli dotyczy – decyduje o przyznaniu dodatkowych punktów za kryterium premiujące nr  6
DOKUMENTY WYMAGANE PO ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO PROJKETU
8 Oświadczenia Uczestnika / Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu Rekrutacji Obowiązkowy przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie
9 Oświadczenia Uczestnika / Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku na wzorze stanowiącym załącznik nr 10 do Regulaminu Rekrutacji Obowiązkowy przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie
10 Umowa uczestnictwa – wzór stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu Rekrutacji Obowiązkowy

 

Załączniki

Formularz Rekrutacji do projektu

Wersja WORD
Wersja PDF

Wzory oświadczeń

Wersja WORD
Wersja PDF

Wzór umowy

Wersja WORD
Wersja PDF

Projekt „Dom – lekarstwo na codzienną samotność” dofinansowany w ramach konkursu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Pomagamy od 2004 r. Łączy nas wspólny cel. Inspirowani przykładem życia bł. Edmunda Bojanowskiego, ze szczerą dobrocią wychodzimy naprzeciw troskom i potrzebom dzieci, ubogich, starszych i chorych.

Kontakt

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” ul. Krakowska 15 39-200 Dębica

+48 14 682 22 90

kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl

88 1240 4807 1111 0000 5537 5847