Zadzwoń do nas teraz +48 14 682 22 90 kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl English Dansk Deutsch

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/23
Zarządu Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego “Dobroć”
z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu  rekrutacji podopiecznych Dziennego Domu Pomocy „Domu Symeona i Anny” w ramach projektu „Dom Symeona i Anny – lepsze samopoczucie, lepsza kondycja”

 

REGULAMIN REKRUTACJI

Dziennego Domu Pomocy
„Domu Symeona i Anny” w Dębicy
w ramach projektu:
„Dom Symeona i Anny – lepsze samopoczucie, lepsza kondycja”

 

Realizator Projektu –
Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”,
39-200 Dębica, ul. Krakowska 15

 

Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Dom Symeona i Anny – lepsze samopoczucie, lepsza kondycja”, dotyczącym wsparcia osób niesamodzielnych w Dziennym Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny” w Dębicy.
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr FEPK.07.18-IP.01-001/23, złożonego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, zwanego dalej „Instytucją Pośredniczącą”.

 

§ 1.

SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 

1 . Biuro Projektu – miejsce/pomieszczenie zapewniające Uczestnikom Projektu i osobom zainteresowanym uczestnictwem w Projekcie, możliwość osobistego kontaktu z Zespołem Projektu oraz uzyskania pełnych informacji o Projekcie, w szczególności o zasadach rekrutacji i formach wsparcia oferowanych uczestnikom. Biuro projektu znajduje się w budynku przy ul. Krakowskiej 15, 39-200 Dębica i czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.
2. Dzienny Dom Pomocy (DDP) – Dzienny Dom Pomocy „Dom Symeona i Anny”.
3. Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie, a tym samym o objęcie wsparciem w postaci usług świadczonych w Dziennym Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny”, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
4. Komisja rekrutacyjna – komisja w składzie:
1) Prezes Stowarzyszenia
2) Skarbnik Stowarzyszenia
3) Kierownik DDP
5. Opiekun faktyczny (nieformalnym) – oznacza osobę pełnoletnią opiekującą się osobą niesamodzielną, niebędącą opiekunem zawodowym i niepobierającą wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członka rodziny;
6. Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu   –   osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
7. Osoba której dochód nie przekracza 170% właściwego kryterium dochodowego
Zgodnie z kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
◦ w przypadku osoby samotnie gospodarującej – jest to osoba, której dochód w chwili przystąpienia do rekrutacji (wg kryterium dochodowego obowiązującego w 2022 r.) nie przekracza 1 319,20 zł /m-c;
◦ w przypadku osoby pozostającej w rodzinie – to osoba, której dochód w chwili przystąpienia do rekrutacji (wg kryterium dochodowego obowiązującego w 2022 r.) nie przekracza 1 020,00 zł/m-c;
8. Osoba samotna – oznacza osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych.
9. Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności – osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
10. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
11. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej rodzajów niepełnosprawności.
12. Projekt – projekt pn. „Dom Symeona i Anny – lepsze samopoczucie, lepsza kondycja”, na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr FEPK.07.18-IP.01-001/23, złożonego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet VII Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.
13. POPŻ – oznacza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.
14. RODO – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1).
15. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 15.
16. Strona Internetowa – strona internetowa zamieszczona pod adresem www.stowarzyszeniedobroc.pl/dom-symeona/
17. Uczestnik Projektu/Uczestniczka Projektu (UP) – osoba zakwalifikowana do Projektu, objęta wsparciem w postaci usług świadczonych w Dziennym Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny”, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, która podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.
18. Wielokrotne wykluczenie – rozumiane, jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. m.in. ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby.

 

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla grupy 27 osób potrzebujących wparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku powyżej 60 roku życia z terenu Dębicy (gminy miejskiej i wiejskiej) poprzez utworzenie 5 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych i wsparcie dotychczasowych 22 miejsc w Dziennym Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny” w Dębicy oraz aktywizację seniorów w sferze fizycznej, zdrowotnej, intelektualnej oraz społecznej.
2. Projekt jest realizowany w województwie podkarpackim, na terenie gminy miejskiej Dębica oraz na terenie gminy wiejskiej Dębica, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.08.2027 r.
3. W ramach Projektu zaplanowano funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy.
4. Informacje na temat Projektu, naboru i realizacji form wsparcia zamieszczane są na stronie internetowej www.stowarzyszeniedobroc.pl/dom-symeona/.
5. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne dla osób z dochodem nieprzekraczającym 170 % właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie).
6. Projekt przewiduje częściową odpłatność za świadczenie usług w ramach Projektu
dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, których dochód przekracza 170% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Odpłatność podzielono na poszczególne lata w okresie funkcjonowania DDP w następujących sposób:
– w roku 2024 – 330 zł/m-c,
– w roku 2025 – 350 zł/m-c,
– w roku 2026 – 370 zł/m-c,
– w roku 2027 – 370 zł/m-c.

 

§ 3.

ZASADY REKRUTACJI

 

1. Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek Projektu będzie prowadzona w dniach od 18.12 – 28.12. 2023 r.
2. W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent będzie prowadził dodatkowy nabór ze zwiększonym dostępem kobiet i mężczyzn, m.in. poprzez poszerzenie działań informacyjno – promocyjnych.
3. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
4. Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie powinna złożyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata/Kandydatki.
6. Formularze zgłoszeniowe są rejestrowane według kolejności składania.
7. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata/Kandydatki do uczestnictwa w Projekcie/objęcia usługami świadczonymi w DDP.
8. Beneficjent zakłada, że w Projekcie będzie uczestniczyło jednocześnie 27 osób – zgodnie z zaplanowaną liczba miejsc w DDP. W przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników Projektu z udziału w Projekcie, na jego miejsce zostanie przyjęty kolejny kandydat z listy rezerwowej.
9. O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni do 2 dni roboczych od zamknięcia naboru.

 

§ 4.

ETAPY REKRUTACJI

 

1. ETAP I – weryfikacja spełniania warunków uczestnictwa w projekcie
W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokona oceny spełniania warunków uczestnictwa w projekcie. Warunki te powinien spełniać łącznie każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu. Kandydaci, którzy nie spełniają w/w warunków zostaną odrzuceni.
Warunki te są następujące:
1. Uczestnik/Uczestniczka posiada status osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
2. Uczestnik/Uczestniczka mieszka na terenie Miasta lub Gminy Dębica, województwo podkarpackie;
3. W dniu przystąpienia do projektu Uczestnik/Uczestniczka ma ukończone co najmniej 60 lat.
Weryfikacja w/w warunków nastąpi w oparciu oświadczenie Kandydata zawarte w formularzu rekrutacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Dodatkowo:
– w celu potwierdzenia warunku 1. Kandydat winien złożyć zaświadczenie/oświadczenie lekarskie w sprawie niesamodzielności potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2b do niniejszego regulaminu.
– w celu potwierdzenia warunku 2. Kandydat winien złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2a do niniejszego regulaminu.
– w celu potwierdzenia warunku 3.  tj. wieku Kandydata, Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje na podstawie nr PESEL podanego załączniku nr 2a i 2b do niniejszego regulaminu.
Kandydaci, którzy spełniają w/w warunki, zostaną poddani ocenie w zakresie spełniania kryteriów premiujących.

2. ETAP II – weryfikacja kryteriów premiujących
Komisja dokona oceny spełniania kryteriów premiujących i podliczenia punktów wg następujących zasad:
a) Kryterium premiujące nr 1 – Kandydat jest osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Weryfikacja kryterium: na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
Liczba punktów za spełnienie kryterium:
8 pkt. – znaczny stopień niepełnosprawności;
6 pkt. – umiarkowany stopień niepełnosprawności.
b) Kryterium premiujące nr 2 – Kandydat jest osobą z niepełnosprawnością sprzężoną.
Weryfikacja kryterium: na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
Liczba punktów za spełnienie kryterium: 8 pkt.
c) Kryterium premiujące nr 3 – Kandydat jest osobą z chorobami psychicznymi.
Weryfikacja kryterium: na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę.
Liczba punktów za spełnienie kryterium: 8 pkt.
d) Kryterium premiujące nr 4 – Kandydat jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną.
Weryfikacja kryterium: na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
Liczba punktów za spełnienie kryterium: 8 pkt.
e) Kryterium premiujące nr 5 – Kandydat jest osobą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
Weryfikacja kryterium: na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zaburzenia.
Liczba punktów za spełnienie kryterium: 8 pkt.
f) Kryterium premiujące nr 6 – Kandydat jest osobą korzystającą z FE PŻ.
Weryfikacja: na podstawie z zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Liczba punktów za spełnienie kryterium: 6 pkt.
g) Kryterium premiujące nr 7 – Kandydat jest osobą zamieszkującą samotnie.
Weryfikacja: na podstawie oświadczenia kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
Liczba punktów za spełnienie kryterium: 6 pkt.

3. ETAP III – utworzenie listy rankingowej
Do uczestnictwa w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku osób posiadających taką samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie data złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.
W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz lista osób rezerwowych, które spełniają kryteria formalne, lecz nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać zaproszone do udziału w Projekcie w trakcie jego trwania, na wypadek rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie.

 

§ 5.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 

Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest w szczególności do:
1.  Podpisania „Umowy uczestnictwa w projekcie” (załącznik nr 6) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku (załącznik nr 5).
2.  Aktywnego uczestnictwa w trakcie pobytu w DDP (we wszystkich zaplanowanych dla niego formach wsparcia realizowanych w ramach projektu).
3.  Potwierdzania uczestnictwa na listach obecności.
4.  Usprawiedliwiania każdej nieobecności w następujący sposób:
• W przypadku jednodniowej nieobecności – zgłaszanie każdorazowo kierownikowi DDP lub innemu wyznaczonemu pracownikowi, telefonicznie lub za pomocą wiadomości elektronicznej (e-mail) z podaniem przyczyny nieobecności, najpóźniej w dniu nieobecności.
• W przypadku nieobecności dłuższej niż jednodniowa – zgłaszanie kierownikowi DDP lub innemu wyznaczonemu pracownikowi, telefonicznie lub za pomocą wiadomości elektronicznej (e-mail), planowanego czasu trwania nieobecności.
5.  Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych.
6.  Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie.

 

§ 6.

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie każdy Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji z podaniem powodu rezygnacji.

 

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję, co do rozstrzygnięć podejmuje Prezes Stowarzyszenia.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu.
4. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie wraz z załącznikami jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.stowarzyszeniedobroc.pl/

 

 

Załączniki:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności