Zadzwoń do nas teraz +48 14 682 22 90 kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl English Dansk Deutsch

Załącznik nr 1  do Uchwały nr 25/23 
Zarządu Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego “Dobroć” 
z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie dokumentacji organizacyjnej  Dziennego Domu Pomocy „Domu Symeona i Anny”
w ramach projektu „Dom Symeona i Anny – lepsze samopoczucie, lepsza kondycja”

Dzienny Dom Pomocy „Dom Symeona i Anny”

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Niniejszy Regulamin określa organizację, zadania oraz zakres działania  placówki powstałej i funkcjonującej w ramach projektu  pn. „Dom Symeona i Anny – lepsze samopoczucie, lepsza kondycja”, dotyczącym wsparcia osób niesamodzielnych w Dziennym Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny” w Dębicy.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr FEPK.07.18-IP.01-001/23, złożonego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, zwanego dalej „Instytucją Pośredniczącą”.

§ 2

 1. Placówka o której mowa w 1 posiada nazwę: Dzienny Dom Pomocy „Dom Symeona i Anny”. Dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej: DDP „Dom Symeona i Anny”.
 2. Siedziba placówki mieści się w budynku A przy ul. Krakowskiej 15, 39 – 200 Dębica.

 

§ 3

Podmiotem prowadzącym DDP „Dom Symeona i Anny” jest Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” KRS 0000205257.

 

§ 4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Domu/DDP– należy przez to rozumieć: Dzienny Dom Pomocy „Dom Symeona i Anny”. 
 2. Stowarzyszeniu– należy przez to rozumieć: Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” KRS 0000205257;
 3. Kierowniku– należy przez to rozumieć: Kierownika Dziennego Dom Pomocy “Dom Symeona i Anny”;
 4. Podopiecznych/pensjonariuszach– należy przez to rozumieć podopiecznych/pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy „Domu Symeona i Anny” będących uczestnikami projektu;
 5. Projekcie– należy przez to rozumieć: projekt pn. „Dom Symeona i Anny – lepsze samopoczucie, lepsza kondycja” realizowany przez Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr 07.18-IP.01-001/23, złożonego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie;
 6. Koordynatorze – należy przez to rozumieć koordynatora projektu o którym mowa w pkt. 5;
 7. Osobie wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 8. Osobie z niepełnosprawnością sprzężoną– osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej rodzajów niepełnosprawności;
 9. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową zamieszczoną pod adresem stowarzyszeniedobroc.pl/dom-symeona/;
 10. Pracownikach– należy przez to rozumieć pracowników Domu oraz inne osoby realizujące cele i zadania placówki na podstawie umów cywilnoprawnych i innych.

Rozdział 2

Cele i zadania placówki

§ 5

 1. Głównym celem działalności Dziennego Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny” jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez świadczenia usług opiekuńczych oraz różnorakiej pomocy w zakresie podtrzymywania kondycji zdrowotnej. Cel ten będzie realizowany poprzez, między innymi:
 • podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji poczucia własnej wartości,
 • uaktywnienie społeczne uczestników oraz pomoc w samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie,
 • aktywizację uczestników przez rozwijanie zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień,
 • aktywizację uczestników poprzez zajęcia sportowe.

 § 6

 1. Działalność placówki inspirowana jest charyzmatem bł. Edmunda Bojanowskiego, który służąc chorym angażował całe swe serce i siły niosąc pomoc tam, gdzie człowiek był w potrzebie.
 2. Cechą charakterystyczną opieki i wszelkich działań realizowanych w placówce jest stała troska, aby dbając o kondycję fizyczną pensjonariuszy, za wzorem bł. Edmunda, w równej mierze dostrzegać i zaspokajać potrzeby ich ducha i duszy.
 3. W trosce o integralny rozwój podopiecznych, system opiekuńczy oparty jest na antropologii chrześcijańskiej, zakładającej osobowe traktowanie każdego człowieka.

§ 7

Dom realizuje cele i zadania zgodnie z charakterem opiekuńczym określonym w § 6, zapewniając:

 1. Miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu;
 2. Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych;
 3. Dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad) oraz przerwę kawową (II śniadanie) – w wymienionym zakresie placówka nie korzysta z usług cateringowych.
 4. Stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów;
 5. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 6. Możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych, plastycznych,  wspierających ruchowo;
 7. Dostęp do książek i środków przekazu;
 8. Usługi wspierające:
 • organizację czasu wolnego,
 • umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych, integracyjnych (uroczystości okolicznościowe itp. imprezy kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie),
 • kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej.

 

§ 8

W miarę możliwości w Domu organizowane są zajęcia integracyjne jego pensjonariuszy z dziećmi i młodzieżą, w szczególności podopiecznymi Stowarzyszenia.

Rozdział 3

Organizacja działalności Domu

 

§ 9

 1. Dzienny Dom Pomocy „Dom Symeona i Anny” jest placówką wspierającą dla osób w wieku od 60 roku życia, które w wyniku choroby, podeszłego wieku, niepełnosprawności i zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.
 2. Dom jest placówką koedukacyjną, dysponującą 27 miejscami przeznaczonymi dla mieszkańców Gminy Miasta Dębica (gmina miejska) i Gminy Dębica (gmina wiejska). Szczegółowe zasady rekrutacji pensjonariuszy Domu określa „Regulamin Rekrutacji”.
 3. Pensjonariusze korzystają z usług Domu na zasadzie dobrowolności i w dowolnym czasie mogą z nich zrezygnować informując na piśmie Kierownika Domu o podjętej decyzji. 

§ 10

Dom czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku zapewniając 8 -godzinną ofertę usług określonych w § 7 w godz. 7.00 – 15.00. 

§ 11

Uczestnicy mają prawo do:

 1. Poszanowania prywatności oraz godnego traktowania.
 2. Uzyskania pomocy w zaspokojeniu potrzeb w ramach pobytu w domu.
 3. Korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez dom zgodnie z potrzebami i stanem zdrowia.
 4. Korzystania ze sprzętu, urządzeń, przeznaczonych do wspólnego użytkowania.
 5. Zgłaszania skarg i wniosków.

§ 12

Do obowiązków uczestników należą:

 1. Przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego w Domu oraz poza jego siedzibą podczas imprez okolicznościowych, spacerów.
 2. Poszanowanie godności osobistej pozostałych pensjonariuszy i pracowników
 3. Zapobieganie konfliktom.
 4. Przestrzeganie zasad higieny i dbanie o wygląd zewnętrzny.
 5. Przestrzeganie niniejszego regulaminu i innych zasad organizacyjnych Domu.
 6. Przestrzeganie ustalonego czasu i harmonogramu zajęć.
 7. Regularne uiszczanie opłat o których mowa w § 19 – 20 – jeżeli istnieje takie zobowiązanie.

Rozdział 4

Kierownik i inni pracownicy Domu 

§ 13

Kierownik DDP „Domu Symeona i Anny” i inni pracownicy Domu zatrudniani są przez Prezesa Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Do zadań Kierownika DDP należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością Domu i reprezentowanie go na zewnątrz;
  2. w sposób określony przez podmiot prowadzący koordynowanie zespołem pracowników w sposób zapewniający poprawne logistycznie i merytoryczne funkcjonowanie Domu;
  3. sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem właściwego poziomu świadczonych usług, w tym czuwanie nad: przebiegiem zajęć, właściwym zaspokojeniem potrzeb socjalnych, kulturowych, bytowych pensjonariuszy; organizacją warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego pensjonariuszy poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  4. konsultowanie realizacji działań wpływających na funkcjonowanie Domu z koordynatorem projektu;
  5. prowadzenie rekrutacji uzupełniającej pensjonariuszy;
  6. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pensjonariuszom i pracownikom w czasie pobytu w Domu oraz organizowanych w nim wydarzeń;
  7. zapewnianie pracownikom odpowiednich warunków do realizacji celów i zadań Domu;
  8. dbanie o tworzenie w Domu wspólnoty i atmosfery rodzinnej;
  9. w sposób określony przez koordynatora sporządzanie sprawozdania z pracy Domu i przedstawianie go podmiotowi prowadzącemu do zatwierdzenia;
  10. dbanie o właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji działalności Domu;
  11. dbanie o właściwe przetwarzanie danych osobowych według wytycznych koordynatora w zakresie ochrony danych osobowych;
  12. współpraca z koordynatorem projektu w zakresie promocji realizowanych zadań Domu, w tym poprzez przekazywanie informacji na stronę internetową Stowarzyszenia oraz prowadzone media społecznościowe;
  13. dbanie o należny stan urządzeń i sprzętu znajdującego się w Domu;
  14. w zakresie określonym przez podmiot prowadzący decydowanie w sprawach pracowniczych.
  15. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.
  16. wspomaga opiekunów w opiece nad Seniorami i w zastępuje opiekuna podczas jego nieobecności;

W przypadku nieobecności Kierownika zastępuje go wyznaczony przez podmiot prowadzący pracownik Domu. 

§ 15

Do zadań opiekunów w DDP należy w szczególności:

 1. pomoc pensjonariuszom w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym opieka higieniczna oraz zalecana przez lekarza pielęgnacja oraz pomoc przy spożywaniu posiłku;
 2. prowadzenie zajęć w sposób dostosowany do potrzeb pensjonariuszy DDP, w tym prowadzenie zajęć w grupach z elementami ludoterapii, biblioterapii, filmoterapii itp. umożliwiającymi dostęp do książek i środków przekazu w tym informacji społecznej;
 3. prowadzenie treningów funkcjonalnych pomagających w rozwinięciu i wzmocnieniu aktywności i samodzielności życiowej;
 4. świadczenie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego, w tym pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami;
 5. obserwowanie i zgłaszanie Kierownikowi Domu i osobom prowadzącym terapię indywidualną niepokojących zachowań lub problemów pensjonariuszy;
 6. aktywizowanie pensjonariuszy w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej poprzez organizowanie i pomoc w uczestnictwie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich realizowanych zarówno w siedzibie DDP jak również w formie wyjazdowej.

§ 16

Terapeuta oraz trenerzy DDP prowadzący zajęcia psychologiczne, plastyczne  i wspierające ruchowo realizują, odpowiednio we własnych zakresach, zatwierdzone przez Kierownika Domu autorskie programy wsparcia pensjonariuszy zgodnie z charakterem działań placówki. 

§ 17

Pracownicy obsługi tj. kucharka, pomoc kuchenna, osoba sprzątająca wykonują zadania określonych w zakresie czynności, który otrzymują przy zawieraniu umowy o pracę lub umowy wolontariackiej.  Zobowiązani są również do realizacji innych obowiązków, wynikających z organizacji Domu zleconych przez jego Kierownika.

§ 18

 1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do współpracy i wzajemnej pomocy we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów i zadań Domu.
 2. Mając na względzie dobro pensjonariuszy, w każdych okolicznościach pracownicy zobowiązani są do dokładania wszelkich starań, aby w placówce panowała atmosfera rodzinna, tak aby każdy z pensjonariuszy czuł się w niej jak w prawdziwym Domu.

Rozdział 5

Odpłatności 

§ 19.

 1. Pobyt w Dziennym Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny” w ramach Projektu pn.: „Dom Symeona i Anny – lepsze samopoczucie, lepsza kondycja”, w okresie od 01.2024 do 31.08.2027 r. jest bezpłatny dla osób z dochodem nieprzekraczającym 170% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 2. Dla osób, których dochód przekracza wyżej wymienione kryterium istnieje możliwość skorzystania z oferty za częściową odpłatnością, w wysokości 330,00 zł/m-c w roku 2024, 350,00 zł/m-c w roku 2025 i od 2026 roku do 2027 roku po 370,00 zł.
 3. Po zakończeniu realizacji projektu, odpłatność będzie zgodna z cennikiem Dziennego Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny”, który zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia „Dobroć” do obowiązywania od 01 stycznia 2024 r. 

§ 20.

W przypadku odpłatnego uczestnictwa w projekcie, Uczestnik Projektu będzie uiszczał opłatę zgodnie z umową uczestnictwa, z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Stowarzyszenia lub gotówką u Kierownika Domu w godzinach jego urzędowania.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 21.

 1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie mogą określać inne dokumenty zawierające procedury i zasady obowiązujące w placówce wprowadzone przez Kierownika Domu po uprzedniej konsultacji i zatwierdzeniu przez podmiot prowadzący.
 2. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają uchwały członków Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.

Projekt „Dom Symeona i Anny – lepsze samopoczucie, lepsza kondycja”

dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027

Pomagamy od 2004 r. Łączy nas wspólny cel. Inspirowani przykładem życia bł. Edmunda Bojanowskiego, ze szczerą dobrocią wychodzimy naprzeciw troskom i potrzebom dzieci, ubogich, starszych i chorych.

Kontakt

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” ul. Krakowska 15 39-200 Dębica

+48 14 682 22 90

kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl

88 1240 4807 1111 0000 5537 5847

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności