Zadzwoń do nas teraz +48 14 682 22 90 kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl English Dansk Deutsch

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/22
Zarządu Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego “Dobroć” 

z dnia 12 grudnia 2022 r. 
w sprawie dokumentacji organizacyjnej Dziennego Domu Pomocy “Domu Symeona i Anny”

Dzienny Dom Pomocy „Dom Symeona i Anny”

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 § 1.

 Niniejszy Regulamin określa organizację, zadania oraz zakres działania  placówki powstałej i funkcjonującej w ramach projektu pn. „Dom lekarstwo na codzienną samotność – rozszerzenie i kontynuacja” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie RPPK.08.03.00-18-0034/22-00.

§ 2. 

 1. Placówka o której mowa w § 1 posiada nazwę: Dzienny Dom Pomocy “Dom Symeona i Anny”. Dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej: DDP “Dom Symeona i Anny”.
 2. Siedziba placówki mieści się w budynku A przy ul. Krakowskiej 15, 39 – 200 Dębica.

 § 3.

Podmiotem prowadzącym DDP “Dom Symeona i Anny” jest Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego “Dobroć” KRS 0000205257.

 § 4.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Domu/DDP – należy przez to rozumieć: Dzienny Dom Pomocy “Dom Symeona i Anny”. 
 2. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć: Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego “Dobroć” KRS 0000205257;
 3. Kierowniku – należy przez to rozumieć: Kierownika Dziennego Dom Pomocy “Dom Symeona i Anny”;
 4. Podopiecznych/pensjonariuszach – należy przez to rozumieć podopiecznych/pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy “Domu Symeona i Anny” będących uczestnikami projektu;
 5. Projekcie – należy przez to rozumieć: projekt pn. „Dom lekarstwo na codzienną samotność – rozszerzenie i kontynuacja” dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie RPPK.08.03.00-18-0034/22-00,
 6. Koordynatorze – należy przez to rozumieć koordynatora projektu o którym mowa w pkt. 5.
 7. Osobie wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
 8. Osobie z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej rodzajów niepełnosprawności.
 9.  Wielokrotnym wykluczeniu – rozumiane, jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. m.in. ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby.
 10. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową zamieszczoną pod adresem www.stowarzyszeniedobroc.pl/dom-symeona/.
 11. Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Domu oraz inne osoby realizujące cele i zadania placówki na podstawie umów cywilnoprawnych i innych.

Rozdział 2

Cele i zadania placówki

 § 5. 

 1. Głównym celem działalności Dziennego Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny” jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez świadczenia usług opiekuńczych oraz aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej.
 2. Cel ten będzie realizowany poprzez, między innymi:
 • podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji poczucia własnej wartości,
 • zapobieganie wykluczeniem społecznym,
 • uaktywnienie społeczne uczestników oraz pomoc w samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie,
 • aktywizację uczestników przez rozwijanie zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień.

§ 6. 

 1. Działalność placówki inspirowana jest charyzmatem bł. Edmunda Bojanowskiego, który służąc chorym angażował całe swe serce i siły niosąc pomoc tam, gdzie człowiek był w potrzebie.
 2. Cechą charakterystyczną opieki i wszelkich działań realizowanych w placówce jest stała troska, aby dbając o kondycję fizyczną pensjonariuszy, za wzorem bł. Edmunda, w równej mierze dostrzegać i zaspokajać potrzeby ich ducha i duszy.
 3. W trosce o integralny rozwój podopiecznych, system opiekuńczy oparty jest na antropologii chrześcijańskiej, zakładającej osobowe traktowanie każdego człowieka.

§ 7.

Dom realizuje cele i zadania zgodnie z charakterem opiekuńczym określonym w § 6, zapewniając:

 1. ) miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu;
 2. ) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych;
 3. ) dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad) oraz przerwę kawową (II śniadanie) – w wymienionym zakresie placówka nie korzysta z usług cateringowych.
 4. ) stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów;
 5. ) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 6. ) możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo;
 7. ) dostęp do książek i środków przekazu;
 8. ) usługi wspierające:
 • organizację czasu wolnego,
 • umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych, integracyjnych (wycieczki, uroczystości okolicznościowe itp. imprezy kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie),
 • kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej.

 § 8.

W miarę możliwości w Domu organizowane są zajęcia integracyjne jego pensjonariuszy z dziećmi i młodzieżą, w szczególności podopiecznymi Stowarzyszenia.

  Rozdział 3

  Organizacja działalności Domu

   § 9. 

  1. Dzienny Dom Pomocy “Dom Symeona i Anny” jest placówką wspierającą dla osób w wieku od 60 roku życia, które w wyniku choroby, podeszłego wieku, niepełnosprawności i zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.
  2. Dom jest placówką koedukacyjną, dysponującą 22 miejscami przeznaczonymi dla mieszkańców Gminy Miasta Dębica (gmina miejska) i Gminy Dębica (gmina wiejska). Szczegółowe zasady rekrutacji pensjonariuszy Domu określa “Regulamin Rekrutacji”.
  3. Pensjonariusze korzystają z usług Domu na zasadzie dobrowolności i w dowolnym czasie mogą z nich zrezygnować informując na piśmie Kierownika Domu o podjętej decyzji.

  § 10. 

  Dom czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku zapewniając 8 -godzinną ofertę usług określonych w § 7 w godz. 7.00 – 15.00.

  § 11.

  Uczestnicy mają prawo do:

  1. ) Poszanowania prywatności oraz godnego traktowania.
  2. ) Uzyskania pomocy w zaspokojeniu potrzeb w ramach pobytu w domu.
  3. ) Korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez dom zgodnie z potrzebami i stanem zdrowia.
  4. ) Korzystania ze sprzętu, urządzeń, przeznaczonych do wspólnego użytkowania.
  5. ) Zgłaszania skarg i wniosków.

   § 12.

  Do obowiązków uczestników należą:

  1. ) Przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego w Domu oraz poza jego siedzibą podczas imprez okolicznościowych, wycieczek, spacerów.
  2. ) Poszanowanie godności osobistej pozostałych pensjonariuszy i pracowników
  3. ) Zapobieganie konfliktom.
  4. ) Przestrzeganie zasad higieny i dbanie o wygląd zewnętrzny.
  5. ) Przestrzeganie niniejszego regulaminu i innych zasad organizacyjnych Domu.
  6. ) Przestrzeganie ustalonego czasu i harmonogramu zajęć.
  7. ) Regularne uiszczanie opłat o których mowa w § 19 – 20 – jeżeli istnieje takie zobowiązanie.

  Rozdział 4

  Kierownik i inni pracownicy Domu

   § 13. 

  Kierownik DDP “Domu Symeona i Anny” i inni pracownicy Domu zatrudniani są przez Prezesa Stowarzyszenia.

  § 14. 

  1. Do zadań Kierownika DDP należy w szczególności:

  1. ) kierowanie działalnością Domu i reprezentowanie go na zewnątrz;
  2. ) w sposób określony przez podmiot prowadzący koordynowanie zespołem pracowników w sposób zapewniający poprawne logistycznie i merytoryczne funkcjonowanie Domu,
  3. ) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem właściwego poziomu świadczonych usług, w tym czuwanie nad: przebiegiem zajęć, – właściwym zaspokojeniem potrzeb socjalnych, kulturowych, bytowych pensjonariuszy; – organizacją warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego pensjonariuszy poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  4. ) konsultowanie realizacji działań wpływających na funkcjonowanie Domu z koordynatorem projektu;
  5. ) prowadzenie rekrutacji uzupełniającej pensjonariuszy;
  6. ) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pensjonariuszom i pracownikom w czasie pobytu w Domu oraz organizowanych w nim wydarzeń;
  7. ) zapewnianie pracownikom odpowiednich warunków do realizacji celów i zadań Domu;
  8. ) dbanie o tworzenie w Domu wspólnoty i atmosfery rodzinnej;
  9. ) w sposób określony przez koordynatora sporządzanie sprawozdania z pracy Domu i przedstawianie go podmiotowi prowadzącemu do zatwierdzenia;
  10. ) dbanie o właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji działalności Domu;
  11. ) dbanie o właściwe przetwarzanie danych osobowych według wytycznych koordynatora w zakresie ochrony danych osobowych;
  12. ) współpraca z koordynatorem projektu w zakresie promocji realizowanych zadań Domu, w tym poprzez przekazywanie informacji na stronę internetową Stowarzyszenia oraz prowadzone media społecznościowe;
  13. ) dbanie o należny stan urządzeń i sprzętu znajdującego się w Domu;
  14. ) w zakresie określonym przez podmiot prowadzący decydowanie w sprawach pracowniczych.
  15. ) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.

  2. W przypadku nieobecności Kierownika zastępuje go wyznaczony przez podmiot prowadzący pracownik Domu.

  § 15.

  Do zadań opiekunów w DDP należy w szczególności:

  1. ) pomoc pensjonariuszom w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym opieka higieniczna oraz zalecana przez lekarza pielęgnacja oraz pomoc przy spożywaniu posiłku;
  2. ) prowadzenie zajęć w sposób dostosowany do potrzeb pensjonariuszy DDP, w tym prowadzenie zajęć w grupach z elementami ludoterapii, biblioterapii, filmoterapii itp. umożliwiającymi dostęp do książek i środków przekazu w tym informacji społecznej;
  3. ) prowadzenie treningów funkcjonalnych pomagających w rozwinięciu i wzmocnieniu aktywności i samodzielności życiowej;
  4. ) świadczenie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego, w tym pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami;
  5. ) obserwowanie i zgłaszanie Kierownikowi Domu i osobom prowadzącym terapię indywidualną niepokojących zachowań lub problemów pensjonariuszy;
  6. ) aktywizowanie pensjonariuszy w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej poprzez organizowanie i pomoc w uczestnictwie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich realizowanych zarówno w siedzibie DDP jak również w formie wyjazdowej.

   § 16.

  Terapeuta oraz trenerzy DDP prowadzący zajęcia plastyczne, muzyczne i wspierające ruchowo oraz warsztaty teatralne realizują, odpowiednio we własnych zakresach, zatwierdzone przez Kierownika Domu autorskie programy wsparcia pensjonariuszy zgodnie z charakterem działań placówki.

  §  17.

  Pracownicy obsługi tj. kucharka, pomoc kuchenna, osoba obsługująca kuchenkę podręczną, osoba sprzątająca wykonują zadania określonych w zakresie czynności, który otrzymują przy zawieraniu umowy o pracę. Zobowiązani są również do realizacji innych obowiązków, wynikających z organizacji Domu zleconych przez jego Kierownika.

  §  18.

  1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do współpracy i wzajemnej pomocy we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów i zadań Domu.
  2. Mając na względzie dobro pensjonariuszy, w każdych okolicznościach pracownicy zobowiązani są do dokładania wszelkich starań, aby w placówce panowała atmosfera rodzinna, tak aby każdy z pensjonariuszy czuł się w niej jak w prawdziwym Domu.

   Rozdział 5

   Odpłatności

    § 19. 

   1. Pobyt w Dziennym Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny” w ramach Projektu pn.: „Dom lekarstwo na codzienną samotność”, w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023, jest bezpłatny dla osób z dochodem nieprzekraczającym 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
   2. Dla osób, których dochód przekracza wyżej wymienione kryterium istnieje możliwość skorzystania z oferty za częściową odpłatnością, w wysokości 230,00zł/m-c.
   3. Po zakończeniu realizacji projektu, odpłatność będzie zgodna z cennikiem Dziennego Domu Pomocy „Dom Symeona i Anny”, który zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia „Dobroć” do obowiązywania od 01 stycznia 2024 r.

   § 20. 

   W przypadku odpłatnego uczestnictwa w projekcie, Uczestnik Projektu będzie uiszczał opłatę zgodnie z umową uczestnictwa, z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Stowarzyszenia lub gotówką u Kierownika Domu w godzinach jego urzędowania.

    Rozdział 6

    Postanowienia końcowe

     § 21. 

    1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie mogą określać inne dokumenty zawierające procedury i zasady obowiązujące w placówce wprowadzone przez Kierownika Domu po uprzedniej konsultacji i zatwierdzeniu przez podmiot prowadzący.
    2. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają uchwały członków Zarządu Stowarzyszenie.
    3. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

     Projekt „Dom – lekarstwo na codzienną samotność – rozszerzenie i kontynuacja” dofinansowany w ramach konkursu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

     Pomagamy od 2004 r. Łączy nas wspólny cel. Inspirowani przykładem życia bł. Edmunda Bojanowskiego, ze szczerą dobrocią wychodzimy naprzeciw troskom i potrzebom dzieci, ubogich, starszych i chorych.

     Kontakt

     Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” ul. Krakowska 15 39-200 Dębica

     +48 14 682 22 90

     kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl

     88 1240 4807 1111 0000 5537 5847